Stratford upon Avon

Home » Churches » Stratford upon Avon
interactive map
Stratford upon Avon Methodist Church
Old Town, Stratford-upon-Avon, CV37 6BG

www.stratforduponavonmethodist.org.uk
Services
  • Nov 17th, 10:30 am - Rev'd Audrey Simpson (Holy Communion)
  • Nov 17th, 6:00 pm - Rev'd Audrey Simpson (Ecumenical Service)
  • Nov 24th, 10:30 am - Mr Peter Selby
  • Dec 1st, 10:30 am - Rev'd Audrey Simpson
  • Dec 8th, 10:30 am - Mr Stafford Mortimer
Stratford upon Avon